Kosior

51 tekstów – auto­rem jest Ko­sior.

Dzi­siej­szy dzień przeszłością pi­sany, przyszłość przyniesie. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 9 grudnia 2017, 02:28

roz­sta­nie dwoj­ga ludzi niczym czas... po­dob­ny do długiej dro­gi...
od­ległość przes­trasza,
ale w końcu u ce­lu... dzi­wimy się jak.. szyb­ko  poszło 

myśl
zebrała 5 fiszek • 22 sierpnia 2012, 22:08

na  sza­cunek trze­ba umieć so­bie zapracować 

myśl
zebrała 2 fiszki • 15 sierpnia 2012, 15:41

to nie mo­nument sta­nowi o si­le a zap­ra­wa z ja­kiej powstał 

myśl • 6 sierpnia 2012, 11:04

* * *

Le­ciałem niesiony wiat­rem wspomnień.
Były, są, trwają.
Nie upadnę bo wierzę,
że nieść mnie nie przestaną.

Naiw­ny, ale cóż pozostało... 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 3 sierpnia 2012, 21:05

to dla mnie całko­wicie niez­ro­zumiałe, jak ludzie uza­leżniają się od złego trak­to­wania sa­mych siebie... po­każ im dob­roć... oplują... 

myśl
zebrała 7 fiszek • 30 lipca 2012, 19:59

próżność dop­ro­wadza nas do marzeń 

myśl
zebrała 2 fiszki • 29 lipca 2012, 14:22

Nie bój się kochać, prze­cież to ta­kie piękne. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 22 lipca 2012, 10:39

te­raźniej­szość nie przysłania przeszłości... do­ryso­wywu­je tyl­ko po­jedyn­cze kres­ki nie zmieniając za­mysłu twórcy 

myśl
zebrała 3 fiszki • 18 lipca 2012, 00:55

nig­dy nie pozwólmy się spro­woko­wać i do­rabiać swo­jej wyob­raźni ciągu dal­sze­go his­to­rii... nig­dy, szczególnie gdy z drugą osobą ma­my kon­takt tyl­ko i wyłącznie te­lefo­niczny czy sms'owy... nie widząc dru­giego człowieka, je­go gestów, spoj­rze­nia możemy tyl­ko dop­ro­wadzić do wza­jem­ne­go niezrozumienia.
Po pros­tu trwajmy..... 

myśl
zebrała 5 fiszek • 15 lipca 2012, 17:41
Kosior

Jednoznacznie nieokreślony...

Zeszyty
  • Własne – Za­mie­szam tu­taj tek­sty bez­pośred­nio związa­ne z moimi od­czu­ciami i przeżyciami. To co tu­taj piszę odzwier­cied­la mnie i mój nas­trój.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Kosior

Użytkownicy
J K L
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

9 grudnia 2017, 02:28Kosior do­dał no­wy tek­st Dzisiejszy dzień przeszłością pi­sany, [...]